Обекти

Изпълнени основни обекти през последните осем  години и такива в процес на изпълнение

2008 г.
Изграждане на предпазна дига и корекция на р. Лева в регулационните граници на гр.Криводол – първи етап, на стойност 1029 х.лв.
Изграждане на предпазна дига и корекция на р.Ботуня в регулационните граници на с. Ракево  - втори етап, на стойност 523 х. лв.
Изграждане на селищна канализация и главен канализационен колектор на с. Краводер, общ. Криводол, на стойност 175 х. лв.
Изграждане на част от вътрешна водопроводна мрежа на с.Мадан, на стойност 36 х. лв.
• Изграждане на главен клон І и главен клон ІІ на обект: „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с. Горни Лом, на стойност
645 х. лв.
Доизграждане водоснабдяването в с. Портитовци и подмяна на тръбопровода в ромската махала в с. Владимирово – първи етап, на стойност     490 х. лв.
Канализация с. Чупрене в участъка от дъждопреливник  №2 до пречиствателна станция за битови отпадъчни води, на стойност 486 х. лв.
Ремонт на общинска пътна мрежа в общ. Бойчиновци и общ.Криводол, на стойност 126х. лв.

2009 г.
Доизграждане водоснабдяването в с. Портитовци и подмяна на тръбопровода в ромската махала в с. Владимирово – втори етап, на стойност     198 х. лв.
Цялостен енергийно ефективен ремонт на ЦДГ „Калина Малина“ с. Ракево, общ. Криводол, на стойност 260 х. лв.
Ремонт на ОДЗ „Слънчице“ гр. Вълчедръм, подмяна на дограма и ремонт на отоплителна инсталация, на стойност 120 х. лв.
Довършителни СМР на обект Дом за стари хора с.Уровене, общ. Криводол, на стойност 411 х. лв.
Зимно поддържане и снегопочистване на територията на ОПУ Враца и общ. Криводол, на стойност 190 х. лв.
Основен ремонт на общински пътища в общ.Чупрене, общ. Бойчиновци и общ. Криводол, на стойност 153 х. лв.

2010 г.
Основен ремонт на уличната мрежа в общ.Криводол, общ. Бойчиновци, общ. Чупрене и общ. Георги Дамяново, на стойност 687 х. лв.
Извършване на ТЗП на 335.282 км. Републикански пътища стопанисвани от АПИ  - ОПУ Враца, на стойност 437 х. лв.
Ремонт на перално помещение, ограда и облагородяване на двор на Дом за стари хора в с. Владимирово, на стойност 30 х. лв.
Ремонт на сградата на І ОУ“Васил Левски“ гр.Вълчедръм, на стойност 54 х. лв.
Закриване на депо за битови отпадъци гр. Бойчиновци, на стойност 328 х. лв.
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа, общ. Криводол , на стойност 21 х. лв.

2011 г.
Ремонт на мост в с. Охрид, подлез в с. Пали лула, общинска пътна мрежа в общ.Бойчиновци, на стойност 190 х. лв.
Поддържане на 629.851 км. Републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Враца, на стойност 818 х. лв.
Изграждане на клуб в ромската махала в с. Лехчево, на стойност 100 х. лв.
Основен ремонт на МП 51515  - Попов мост  - с. Копиловци, МП 10233 Видлица – Чемиш – К. Рикса, МП 81517 Разклон ДИП  - Д. Слатина, МП 81513 Лопушански манастир – Помеждин, общ. Г. Дамяново, на стойност 64 х. лв.

2012 г. – 2013 г.
Реконструкция на градски стадион „ Христо Ботев“ гр. Криводол, на стойност 3 585 х. лв.
Обновяване и благоустрояване на площадни пространства в гр.Бойчиновци, с. Лехчево, с. Владимирово и с .Ерден, на стойност 1 357 х. лв.
Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения на река Копиловска и река Дългоделска Огоста, за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел¸общ. Георги Дамяново, на стойност 542 х. лв.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев“, с. Владимирово, общ. Бойчиновци, на стойност 554 х. лв.
Ремонт на общински пътища в общ. Георги Дамяново, общ. Криводол и общ.Бойчиновци, на стойност 311 х. лв.
Обновяване и доизграждане на туристическата инфраструктура в землището на село Копиловци, общ. Георги Дамяново, на стойност 123 х. лв.

2014 г.
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – І етап в с.Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, на стойност 344 х. лв.
Ремонт на общински пътни мрежи в общ. Медковец, общ. Криводол, общ.Бойчиновци, на стойност 710 х. лв.
Извършени неотложни аварийно – възстановителни работи във връзка с отстраняване последствията от бедственото положение в с. Говежда и с.Дълги Дел, общ. Георги Дамяново, на стойност 496 х. лв.
ДВХПР с.Говежда  - Покрит склад за дърва, на стойност 21 х.лв.
Поддържане на 629.851 км. Републиканска пътна мрежа на територията на ОПУ Враца, на стойност 510 х. лв.
Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа, общ. Криводол , на стойност 53 х. лв.

2015 г.
Благоустрояване на улична мрежа и прилежащи площи в с. Копиловци, с. Г. Дамяново и с. Говежда, на стойност 1 396 х. лв.
Реконструкция и рехабилитация  улична мрежа в гр. Криводол, на стойност 1439х.лв.
Възстановяване на мост на р. Ботуня при с. Добруша, на стойност 46х. лв.
Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на общ. Бойчиновци , на стойност 268х. лв.
Ремонтно- възстановителни работи на съоръжения за предотвратяване на наводнения в рамките на регулацията на с. Смирненски, общ. Брусарци, на стойност 33х. лв.
Строително – ремонтни работи, полагане на улични бордюри в с. Копиловци и с. Говежда, общ. Г. Дамяново, на стойност 71 х. лв.
Ремонт на общински пътища на общ. Г. Дамяново, на стойност 95 х. лв.
Основен ремонт на път № VRC 1035 с. Девене – с. Три кладенци- с. Лесура от км 6+400 до км 7+900, общ. Криводол, на стойност 90 х. лв.
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол – улица „Гео Милев“, улица „Янтра“, кръстовище „23-ти септември“ и улица „Омуртаг“, на стойност 42 х. лв.
Изграждане на покрит стомано-бетонов канал ф800 в с. Смирненски от ОК.52 до ОК.53“, община Брусарци, на стойност 25х. лв.
„Ремонт на общински път: с. Копиловци- хижа „Копрен“, община Георги Дамяново, на стойност 72х. лв.

2016 г.
„Изработка, доставка и монтаж на 12 броя покрити търговски маси за общински пазар в гр. Брусарци“, на стойност  20х. лв.
„Ремонт на общински път- 11407, Расово- Аспарухово- Сталийска махала от км. 0+000 до км. 7+800 „, община Медковец, на стойност 334х.лв.
„Основен ремонт на ул. „Ген. Глухов“ гр. Криводол“, на стойност 195х. лв.
Текущ ремонт на помещения, в които ще се предоставят услуги на целеви групи в гр. Брусарци“, на стойност 7х. лв.
Основен ремонт на път № VRC 2031 /с. Бели извор- с. Власатица/- граница община (Враца- Криводол)- с. Краводер“, на стойност 90х. лв.
Избор на изпълнител на строително- монтажни работи на шест обекта в границите на община Бойчиновци, както следва: Изграждане на изкуствени ограничители на скоростта в гр. Бойчиновци, с. Лехчево, с. Владимирово, с. Мърчево, с. Ерден, с. Мадан, с. Кобиляк и с.Громшин; • • • • Подмяна на водопровода и цялостно преасфалтиране на част от улиците „Витоша“, „Малчика“ и „М.Палаузов“ в гр. Бойчиновци; Асфалтиране на част от улици „Никола Вапцаров“ и „Райко Даскалов“ в гр. Бойчиновци; Ремонт на улици в с. Бели брод; Ремонт на улица „Георги Милев“ в гр. Бойчиновци, на стойност 162х.лв.
„Ремонт и изграждане на обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Георги Дамяново през 2016 г.”, както следва:  „Ремонт на отводнителен канал на ул. Пета и ул. Шеста в с. Говежда”; „Асфалтиране на площад в с. Говежда”; „Асфалтиране на ул. Трета, с. Чемиш”; „Ремонт на Общинска пътна мрежа -„Разклон ДИП – Д. Слатина”;  „Ремонт на Общинска пътна мрежа – „Попов мост- с.Копиловци”;  „Ремонт на Общинска пътна мрежа - „Видлица – Чемиш – К. Рикса”;  „Асфалтиране на мостово съоръжение в с. Чемиш в кв.2”;  „Асфалтиране на мостово съоръжение в с. Чемиш в кв.6 и кв. 11”; „Асфалтиране на мостово съоръжение в с. Чемиш в кв.28 и кв. 14”;  „Ремонт подпорна стена на мост в центъра на с. Видлица”;  „Изграждане на отводнителен канал в кв. 5 в с. Копиловци”;  „Изграждане на мостово съоръжение прилежащо в кв. 25 в с. Дива Слатина”;  „Изграждане на мостово съоръжение прилежащо в кв. 35 в с. Дива Слатина”; „Изграждане на мостово съоръжение прилежащо в кв. 23 и кв. 24 в с. Дива Слатина”, на стойност 136х. лв.
„Проектиране и строителство на обект: улици в гр. Оряхово, ул. „Аспарух“ от. 326 до от.332, ул. „Любен Каравелов“ от. 330 до от.281 и ул. „Филип Тотьо“ от.333 до от.270“, на стойност 219х. лв.
Ремонт и изграждане на общинска пътна инфраструктура в община Брусарци, област Монтана" включваща обектите: „Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в гр. Брусарци; „Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Крива бара, община Брусарци; „Направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-40 мм) с дебелина 15 см в с. Василовци, община Брусарци; „Ремонт и изграждане общински път MON 2063 с. Киселево; „Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Буковец; „Ремонт и изграждане общински път MON 1062 с. Смирненски;, на стойност 164х. лв.

СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ

  • гр. Криводол
  • бул. Освобождение 21
  • 09117/2932
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.